Obchodné podmienky portálu RXakademia.sk pre podnikateľov


1. Všeobecné ustanovenia

a. Prevádzkovateľom portálu RXakademia.sk je spoločnosť:

Scholasticus s.r.o. a Kreuziger&Sobotik, s.r.o., IČO: 27177149, so sídlom Sezemická 2757/2, Praha 9, PSČ 193 00 (ďalej len prevádzkovateľ).

b. Webový portál RXakademia.sk obsahuje vzdelávacie kurzy (videá, dokumenty, prezentácie, súhrnne ako “kurzy), ktoré je možné na portáli prehrávať (ďalej len “portál”).

c. Kurzy sú prístupné iba užívateľom so zaplateným predplatným. Na základe rozhodnutia prevádzkovateľa môžu byť niektoré kurzy prehrávané zdarma, niektoré kurzy si môžu prehrať aj nezaregistrovaní návštevníci portálu. Minimálne požiadavky na software užívateľa: aktuálne verzie všetkých prehliadačov.

d. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za obsah videí a jeho dopad na jednotlivých užívateľov.

e. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za správnosť a aktuálnosť informácií uvedených v kurzoch. Prevádzkovateľ sa však snaží podľa svojich najlepších možností udržiavať obsah aktuálny a obsahovo správny.

f. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za možné výpadky portálu. Kurzy môžu obsahovať reklamu.

g. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo užívateľom ukončiť členstvo v prípade porušenia povinností podľa týchto obchodných podmienok alebo zákonných povinností.

i. Ak nie je uvedené inak, majú užívatelia prístup k obsahu portálu prostredníctvom registrácie. Užívatelia sú povinní pri registrácii zadávať pravdivé údaje a udržiavať ich aktuálne a pravdivé. Uvádzanie nepravdivých údajov je dôvodom pre zrušenie užívateľského účtu.

j. Je prísne zakázané zdieľať neverejný obsah (teda obsah dostupný len platiacim užívateľom) s tretími stranami. Týka sa to najmä kurzov a materiálov k nim poskytovaným.

k. Je prísne zakázané portál využívať k akejkoľvek nezákonnej činnosti.

l. Zneužívanie akejkoľvek chyby v systéme je prísne zakázané, pokiaľ ju užívateľ zistí, oznámi ju prevádzkovateľovi.

m. Celý obsah stránok je autorským dielom patriacim prevádzkovateľovi, užívatelia nezískavajú licenčné oprávnenie. Je zakázané ho meniť, upravovať, kopírovať, zaznamenávať, predávať či dokonca ho vydávať za svoj.2. Objednávky a platby

a. Prevádzkovateľ umožňuje užívateľom na portáli zakúpiť kurz a vzdelávací program prostredníctvom služby GoPay (odkaz na priebeh transakcie nájdete tu). Zaplatením získa užívateľ prístup k neverejnému vzdelávaciemuobsahu na určitú dobu. U jednotlivých kurzov sa môže táto doba líšiť.

b. Pre zaplatenie je potrebné dobrovoľne vyplniť potrebné údaje.

i. V prípade fyzickej osoby sa uvedie meno, priezvisko a adresa, IČO a DIČ, prípadne IČ DPH.

ii. V prípade právnickej osoby je vyžadovaný názov, adresa, meno a priezvisko kontaktnej osoby, IČO a DIČ, prípadne IČ DPH.

c. Platba pre fyzické osoby (jednotlivcov) oprávňuje pristupovať k platenému obsahu iba pre tú osobu, na ktorú je účet registrovaný.

d. Platba pre právnické osoby umožňuje pristupovať k platenému obsahu tým jednotlivcom, ktorým právnická osoba umožní prístup a ktorých počet vopred v objednávke uvedie. Nesmie ich však byť viac, ako je dohodnutá kapacita užívateľov.

e. V prípade storna platby si prevádzkovateľ vyhradzuje právo naúčtovať užívateľovi, ktorý platbu stornuje, administratívny poplatok vo výške 6 EUR.

f. Prevádzkovateľ umožňuje previesť platbu za kurzy vždy aspoň jedným z týchto uvedených spôsobov:

- Platba prevodom na účet na základe vystavenej faktúry

- Platba kartou prostredníctvom platobnej brány, ktorej podmienky je užívateľ povinný dodržiavať

g. V prípade platby prevodom na účet je kurz odomknutý do 3 pracovných dní

h. V prípade platby kartou je predplatné odomknuté ihneď

i. Ceny za kurzy sú konečné, ak nie je výslovne uvedené inak

j. Dodanie produktu je online a je zdarma, ak nie je výslovne uvedené inak

k. Údaje, ktoré kupujúci zadáva pri platbe, musia byť zadané pravdivo. V opačnom prípade môže byť objednávka zrušená.

l. V okamihu registrácie alebo poskytnutia platby vyslovuje užívateľ súhlas s týmito podmienkami.3. Reklamácie

a. V prípade reklamácie platby sa môže kupujúci obrátiť na email uvedený na stránke Kontakty. Reklamovať platbu je možné najneskôr do 3 dní od jej prevedenia

b. O každej reklamácii rozhoduje prevádzkovateľ individuálne

c. Reklamácia prebieha písomne. V reklamácii užívateľ uvedie, aké vady prevádzkovateľovi vytýka, najmä kedy a ako vytýkaná vada vznikla. Neoprávnené reklamácie budú zamietnuté.

d. Lehota pre vybavenie reklamácie je 30 dní od doručenia reklamácie prevádzkovateľovi.

e. Akokoľvek nakladať s plateným obsahom potom, čo bola reklamácia vybavená vrátením peňazí, je zakázané.4. Vouchery

a. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo poskytnúť užívateľom tzv. vouchery.

b. Rôzne vouchery poskytujú rôzne zľavy alebo výhody.

c. Vouchery sú neprenosné.

d. Užívatelia nemajú nárok na vouchery. Vouchery prevádzkovateľ poskytuje iba dobrovoľne (napr. v rámci marketingových akcií).

e. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za nefunkčné vouchery či vouchery, ktoré užívateľ nestihol využiť po dobu ich platnosti.5. Obsah zdarma

a. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo poskytovať užívateľom obsah zdarma, a to po dobu závislú na uvážení prevádzkovateľa.

b. Obsah zdarma sú také kurzy, ktoré si môžu prehrávať prihlásení (v špeciálnych prípadoch aj neprihlásení) užívatelia.

c. Obsah zdarma pre neprihlásených nie je nijak označený. Tento typ obsahu sa využíva najmä v rámci marketingových kampaní (v newsletteroch, PPC kampaniach a pod.)6. Nakladanie s osobnými údajmi

a. Informácie o nakladaní s osobnými údajmi prevádzkovateľa sú obsiahnuté v samostatnom dokumente Zásady spracovávania a ochrany osobných údajov dostupných na portáli prevádzkovateľa.7. Záverečné ustanovenia

a. Prevádzkovateľ má právo stiahnuť z portálu ktorýkoľvek kurz aj bez udania dôvodu.

b. Zrušením účtu (zánikom vzťahu s prevádzkovateľom) nevzniká užívateľovi nárok na vrátenie už zaplatených peňazí.

c. Vzťah prevádzkovateľa a užívateľa sa riadi platnými právnymi predpismi Českej republiky.8. Zmena VOP

a. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto obchodné podmienky kedykoľvek jednostranne zmeniť.

b. O chystanej zmene obchodných podmienok budú užívatelia informovaní prostredníctvom portálu a/alebo zaslaním informácie o zmene na registrovanú e-mailovú adresu, a to aspoň jeden mesiac pre účinnosťou plánovanej zmeny.

c. Pokiaľ užívateľ so zmenou obchodných podmienok nebude z akéhokoľvek dôvodu súhlasiť, môže do jedného mesiaca od momentu účinnosti nového znenia obchodných podmienok zrušiť svoj užívateľský účet, a to zaslaním protestu proti zmene obchodných podmienok na e-mailovú adresu info@rxakademie.cz . V takom prípade vráti prevádzkovateľ užívateľovi pomernú časť zaplatenej platby, zodpovedajúcej dosiaľ nevyčerpanému rozsahu služieb poskytovaných Prevádzkovateľom.